Terug naar overzicht

Het IDEA-subsidieteam helpt u op weg

Wil u graag concreet aan de slag met uw subsidies? Het subsidieteam van Idea Consult heeft ruime ervaring en kan u ondersteunen van eerste kennismaking tot de opmaak van projectdossiers.

Hun dienstverleningen waarop u kan beroep doen:

Subsidieworkshop

Om medewerkers in uw bestuur vertrouwd te maken met de verschillende subsidiemogelijkheden, begeleiden ze interactieve workshops in het bestuur. Die kunnen algemeen gericht zijn op het beter opvolgen en managen van subsidies in de organisatie, maar ook op concrete oproepen of programma’s.

Subsidiescan

Heel wat lokale besturen laten op dit moment mooie subsidiekansen liggen. Hun subsidieteam inventariseert voor u alle subsidiemogelijkheden, op maat van een specifiek (investerings)project, of het meerjarenplan in het algemeen. In dat laatste geval werken ze in drie stappen:

Stap 1: Selectie van uw gemeentelijke prioriteiten op basis van een analyse van het meerjarenplan en diepte-interviews met sleutelfiguren in uw organisatie;

Stap 2: Matching van de gemeentelijke prioriteiten aan de subsidiemogelijkheden. Ze bieden u een handig overzicht met voor elke subsidie de hoogte van de subsidie, de randvoorwaarden (bv. cofinanciering), de indientermijn en -procedure, de werklast, de ‘slaagkans’, etc.

Stap 3: Terugkoppeling naar uw bestuur (werksessie) en afspraken rond de opstart van concrete subsidie-aanvragen.

Subsidiebeleid

Hun subsidieteam helpt organisaties in het opzetten van een kwaliteitsvol subsidiebeleid, op twee manieren:

Enerzijds zijn er de subsidieverstrekkers. Belangrijk voor hen is de vraag: bereiken we met de subsidies de beoogde effecten (effectiviteit)? En ook: kunnen we met minder middelen niet dezelfde resultaten bereiken, of met dezelfde middelen meer resultaat (efficiëntie)? Praktijkervaring leert dat er binnen de verschillende overheden heel wat subsidies naast elkaar bestaan die elk afzonderlijk doorheen de tijd werden ontwikkeld. Deze opstapeling van subsidies vraagt na verloop van tijd om een grondige evaluatie;

Anderzijds zijn er de vele organisaties die gebruik maken van subsidies. Op welke manier organiseert u zich het best om geen oproepen te missen, of om kwaliteitsvolle voorstellen uit te werken? Wat is een goed projectmanagement en hoe houdt u overzicht over het geheel van subsidies? IDEA helpt bij het structureren van de organisatiebrede samenwerking die hiervoor nodig is.

Subsidieaanvragen

IDEA helpt u bij de opmaak van sterke projectvoorstellen en het uitwerken van het budget. Hun tussenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen, van een volledige behandeling van de aanvraag, over een zeer interactieve samenwerking (werksessies met medewerkers), tot een revisie van een ontwerp-voorstel dat door uw bestuur werd opgemaakt. Op basis van hun internationaal netwerk, vinden ze voor u ook gemakkelijk buitenlandse partners.

Inhouse subsidiemanagement

Wilt u een eigen subsidiespecialist in huis? Ze detacheren één van hun adviseurs voor één of meerdere dagen in de week, of ze coachen en leiden een of meerdere van uw medewerkers op tot subsidiespecialisten.

Projectmanagement

Ze verzorgen het management van uw subsidieproject. Ze zorgen dat de inhoudelijke objectieven worden gehaald, coördineren de samenwerking tussen partners en nemen de inhoudelijke en financiële rapportages voor hun rekening. Kortom: ze houden de schwung en het plezier in de samenwerking en zorgen dat de resultaten worden bereikt. Geen zorgen meer over het missen van deadlines of centen.

U kunt het IDEA-subsidieteam bereiken via subsidies@ideaconsult.be.

Deel dit nieuwtje