Terug naar overzicht

Plan Vlaamse Veerkracht – subsidiebeslissingen ministerraad 12 maart 2021

Plan Vlaamse Veerkracht: investeren in handelskernversterking via projectoproepen

De Vlaamse Regering machtigt de minister van Economie om via een ministerieel besluit de oproep tot indiening van projectvoorstellen te lanceren voor de aankoop en transformatie van leegstaande handelspanden en bedrijfsruimten in het kader van het stimuleren van het lokaal ondernemerschap. Hiervoor wordt 10 miljoen euro ter beschikking gesteld vanuit de relanceprovisie. De minister zal ook uitvoering geven aan de professionele ondersteuning van steden en gemeenten, en de begeleiding van ervaringsuitwisseling tussen gemeenten, in samenspraak met de VVSG. Hiervoor wordt 2 miljoen euro ter beschikking gesteld vanuit de relanceprovisie.

Plan Vlaamse Veerkracht: verminderen achterstand subsidies tegen leegstand

De jaarlijks beschikbare kredieten voor de verwervings- en saneringssubsidies in het kader van de bestrijding en het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn ontoereikend om de toename van het aantal dossiers binnen een aanvaardbare doorlooptijd te kunnen honoreren. Hierdoor is sinds 2019 een wachtlijst ontstaan van subsidiedossiers. Aangezien de initiatiefnemer moet wachten op de toekenning van de subsidie vooraleer de werken kunnen starten, zorgt dit voor vertraging voor tal van ontwikkelingen. Ook bestaat het risico dat de vergunningen vervallen wegens het uitblijven van de toezegging van de beslissing. In het relanceplan Vlaamse Veerkracht is daarom voorzien in het wegwerken van de achterstand van de financiële ondersteuning van de saneringswerkzaamheden in het kader van de bestrijding en het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Via een eerste schijf van 7,5 miljoen euro kan de opgebouwde achterstand weggewerkt worden en kunnen de investeringen voor herontwikkeling uitgevoerd worden.

 

De documenten zijn beschikbaar gesteld op http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering.

Deel dit nieuwtje