Terug naar overzicht

Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Aanvragen kan nog tot 30 september 2020

De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden. Daarnaast wil de Vlaamse regering de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

Lokale besturen die beschikken over een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem hebben nog tot 30/09/2020 de tijd om een correcte en volledige aanvraag in te dienen via het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit dient te gebeuren via het aanvraagformulier (samen met de relevante raadsbesluiten) dat ter beschikking wordt gesteld door ABB, en dat dient te worden gestuurd naar coronasubsidielokalebesturen@vlaanderen.be.

Aanvragen zijn ontvankelijk voor zover ze tijdig en volledig (aanvraagformulier + relevante raadsbesluiten) worden ingediend.

Deel dit nieuwtje