Terug naar overzicht

Start Creative Europe 2021-2027 naderbij

De aanvang van het Creative Europe-programma 2021-2027 ligt in het verschiet: het recente overleg tussen de Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap EACEA en de Creative Europe Desks resulteert in volgende stand van zaken:

  • De procedures voor het effectief in werking stellen van alle EU-programma’s 2021-2027, waaronder Creative Europe, lopen in een versneld tempo sinds het principieel akkoord (14/12/2020) over de Europese meerjarenbegroting. Lees ons vorig nieuwtje rond Creative Europe.
  • Het Creative Europe-programma ontvangt extra budget voor het jaar 2022.
  • Alles wordt in het werk gesteld om de eerste oproep voor Europese Samenwerkingsprojecten, Netwerken en Platformen eind april 2021 te publiceren.
  • Volwaardige participatie van alle landen die deelnamen aan het vorige Creative Europe-programma 2014-2020, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, blijft mogelijk tot minstens 2022 - onder voorbehoud.

Extra middelen in 2022 - budgetverdeling 2021-2027

Met ruim 2,5 miljard euro over 7 jaren is het totale budget voor Creative Europe 2021-2027 aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het vorige programma.
Door de vertraging van de inwerkingstelling van het programma, is echter de verdeling van het budget herzien. Bovenstaande tabel geeft aan dat er in 2022 extra veel middelen worden ingezet. Het Cross-Sectoraal sub-programma staat volwaardig naast de bestaande sub-programma’s Cultuur en MEDIA. De budgetverdeling is als volgt: MEDIA 58%, Cultuur 33%, Cross-sectoraal 9%.

Het Creative Europe-programma (2021-2027)

De nieuwe Creative Europe-doelstellingen bouwen verder op de bestaande Creative Europe doelstellingen 2014-2020, in aansluiting op hogervermelde Europese thema's.

  • Het sub-programma Cultuur legt de focus opnieuw op transversale samenwerking, co-creatie en kennisdeling via projecten met aandacht voor artistieke, culturele, sociale en economische meerwaarde, technologische innovatie, publieksbereik, …
  • Het sub-programma MEDIA presenteert zich in drie grote blokken van ondersteuning: Creatie, Business en Publiek.
  • Het Cross-sectorale luik grijpt een transnationale en cross-sectorale beleidssamenwerking aan om de rol van cultuur voor sociale inclusie te benadrukken. Daarvoor worden creatieve Innovatielabs opengesteld voor sectoroverschrijdende initiatieven en komt er bijkomende aandacht voor het vrijwaren van eerlijke berichtgeving onder MEDIA-nieuws. Diverse en pluralistische mediaomgeving, geletterdheid en sociale inclusie behoren tot de Europese waarden.

Ook voor lokale besturen is het Creative Europe-programma een interessante bron van potentiële subsidies. Ontdek meer hierover in het interview dat Kaatje Gevaert (provincie West-Vlaanderen) in september 2020 afnam van Gudrun Heymans van Creative Europe.

Timing

Concrete details over de oproepen zelf zijn nog niet gekend. Ook de timing blijft voorlopig ‘onder voorbehoud’.
De eerste publicaties van oproepen voor Europese Samenwerkingsprojecten, Netwerken en Platformen zijn voorzien voor eind april 2021. De uiterste indieningsdatum voor subsidiedossiers zou net voor de zomervakantie vallen.

Deel dit nieuwtje